Greek Audio Alexandros (Son)
Greek Audio Muhammad (Father) 
Alexandros Greek Transcription 


Ονομάζομαι Αλέξανδρος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα το 1995 στην Ελευσίνα. Η καταγωγή μου είναι από το Πακιστάν από την πλευρά του πατέρα μου και από τις Φιλιππίνες από την πλευρά της μητέρας μου. Οι γονείς μου, οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, τέλη του 80 με αρχές του 90, ήρθαν στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Στην Ελευσίνα μετακόμισαν λόγω μιας ευκαιρίας του πατέρα μου, ενός εργοστασίου που θα άνοιγε εδώ πέρα, το οποίο προϋπήρχε στα προάστια της Αθήνας και μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα. Έτσι αποκτήσαμε εδώ τη βάση της Ελευσίνας και γεννήθηκα και εγώ και μεγάλωσα εδώ πέρα.

Η ζωή στην Ελευσίνα όσον αφορά ένα παιδί μεταναστών… δεν είχε προβληματισμούς, δεν βίωσα ρατσισμό στην πόλη. Γενικά, το περιβάλλον, οι φίλοι… Δεν υπήρχε κάτι το οποίο να το σκέφτομαι ακόμα και τώρα. Η μεταχείριση των μεταναστών στην στην πόλη μας στην Ελευσίνα, απ’όσο γνωρίζουμε δεν έχει αποφέρει κάποια συζήτηση. Η σχέση των μεταναστών και των ντόπιων στην πόλη μας, την Ελευσίνα, είναι σχετικά πάρα πολύ καλή. Σε σύγκριση με ένα αστικό κέντρο, στην πόλη μας, την Ελευσίνα, δεν υπάρχει ειδική αντιμετώπιση των μεταναστών από τους ντόπιους, τους Ελευσίνιους. Αυτό θεωρώ πως οφείλεται στο ότι υπάρχει μια κατανόηση των Ελευσίνιων απέναντι στη μετανάστευση και τους ανθρώπους γενικότερα, που έχει οδηγήσει σε μία συμβίωση ομαλή, χωρίς προβλήματα. Βέβαια αυτό οφείλεται και από τους μετανάστες τους ίδιους, οι οποίοι σέβονται και την πόλη και τους ανθρώπους και τις δουλειές που επιλέγουν. Γιατί πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Οπότε έχουμε ένα αποτέλεσμα, μια συνύπαρξη και των δύο, πολύ θετική.

Πολλοί πιστεύουν κι έχουν στο μυαλό τους ότι η Ελευσίνα δεν είναι μία πόλη, αλλά μία βιομηχανική περιοχή. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι μία πόλη δεν την κάνουν μόνο οι βιομηχανίες και τα κτίσματα, αλλά και οι άνθρωποί της. Και η ενέργεια που έχουν οι άνθρωποι της Ελευσίνας μπορεί να τροφοδοτήσει περισσότερο από ό,τι βιομηχανίες.​​​​​​​

Και δεν είναι μόνο από τη δικιά μου πλευρά, αλλά όλη η οικογένεια μου, αγαπάμε την πόλη. Δύο παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε μια διαφορετική χώρα και η κατάστασή τους έχει… τους έχει μετακομίσει από την Ελευσίνα, αναπολούν την Ελευσίνα. Την αγαπάνε. Την σκέφτονται και τη νιώθουν σαν δική τους πόλη.

Alexandros English Translation  
My name is Alexander. I was born and raised in 1995 in Elefsina. My family is from Pakistan from my father's side, and from the Philippines from my mother’s side. My parents came to Greece as economic immigrants in the late 80's and early 90's, in pursuit of a better life. They moved to Eleusis because of an opportunity that came up to my father, for a factory that would open there, which was previously in the suburbs of Athens and then moved to Eleusis. That's how we established our base here in Eleusis and I was born and raised here.

Life today as far as a child of immigrants is concerned… it didn’t have any issues, I didn’t experience any racism in town. Generally, the environment, the friends… There wasn’t anything that I can think of, even now. The treatment of immigrants in our town, Elefsina, from what we know, hasn’t generated any debate. The relationship between immigrants and locals in our city of Eleusis is relatively very good. Compared to a capital city, in our city, Elefsina, there is no special treatment of immigrants by the locals. I think this is due to the fact that there is an understanding from Eleusinian people towards immigration and people in general, which has led to a smooth, problem-free coexistence. Of course, this is also due to the immigrants, who respect the city and the people and the jobs they choose. Because every coin has two sides. So the resulting co-existence is a very positive experience for both.

Many believe, and have it in their minds, that Elefsina is not a city, but an industrial area. What I believe is that a city is not only made by its industries and buildings, but also by its people and the energy they have. And the people of Elefsina can produce more energy than all its industries together.

And it's not just from my side, but my whole family, we love Elefsina very much..  Two children, born and raised in a different country and their situation has.. removed them from Elefsina. They reminisce about Eleusis. They love it and feel is as their hometown.
Mohammed (Father) Greek Transcription 

Το 1991 ήρθα Ελευσίνα πρωτη φορα. Και έμεινα Ελευσίνα. Μου αρεσει σαν πόλη. Έχει αρχαία, έχει θάλασσα, έχει καλό καιρό, καλό κλίμα και μου αρέσει… έκατσα για πάντα εδώ. Εδώ έκατσα κάνα μήνα, βρήκα δουλειά. Και αναγκάστηκα να κάτσω εδώ για τη δουλειά, γιατί στο Πακιστάν δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα, συνέχεια έχουν πράγματα.

Έκατσα, μετά άρχισα, συνέχισα κάτι δουλειές, σε ένα εργοστάσιο. Και έκατσα γύρω στα 23 χρόνια εκεί και, 2 χρόνια, 4, μετά άρχισαν οι κρίσεις. Δεν πήγαινε η δουλειά καλά και σταμάτησαν. Μετά έκανα ένα μικρό μαγαζί, άνοιξα, δικό μου. Τώρα, αυτές τις μέρες εκεί κάθομαι μαγαζί και τώρα εδώ και 2 μήνες πήρα σύνταξη. Πρώτα άνοιξα ένα μαγαζί για πάρτη μου. Μετά γεννήθηκαν παιδιά εδώ, μεγάλωσανε, και λόγω ανάγκης, μικρός γιος μου, άνοιξε ένα δεύτερο μαγαζί. Αυτός γεννήθηκε εδώ, πήρε ελληνική ταυτότητα. Έχει σκοπό για πάντα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον κόσμο. Αγαπάνε όλοι οι Έλληνες. Κάτι λίγοι είναι διαφορετικοί, σαν να παίζουν με 2-3%. Οι άλλοι όλοι είναι σαν μια οικογένεια. Δεν έχω ποτέ πρόβλημα με κανέναν. Με αγάπησαν, αγαπώ και εργάζομαι μαζί με Έλληνες. Δεν υπάρχουν θέματα. 

Είναι ωραίο πολύ, ωραίο κλίμα. Λόγω της θάλασσας είναι ωραία. Tώρα φτιάχνουν πιο.. πιο ωραία τη πλατεία, έχει αρχαία, και δεν έχει τόσο πολύ κόσμο όσο η Αθήνα, έτσι ανοιχτό πολύ, φανταστικό.


Mohammed (Father) English Translation 

In 1991, I came to Elefsina for the first time. And I stayed. I like it as a city. It has ancient ruins, it is by the sea, it has good weather, good climate and I like it. I stayed here forever. I first stayed here for a month and found work. And I had to stay for work, because things were not so good back in Pakistan. They always have issues.

So I stayed. I started and continued some jobs in a factory. And I stayed around 23 years there, and 2-4 years later, the crises started. Work didn't go well and the factories closed. Then they opened a small store, my own. These days I go and sit there, although it’s been 2 months since I got my pension. First I opened a shop for myself. Then my children were born, they grew up, and out of necessity for my younger son, I opened another shop. My younger son was born here, he has a Greek identity card. It has purpose forever. I never had a problem with people here. All Greeks are people who love. Only few people are different, like 2 to 3 out of 100. The rest are like a family. I never have a problem with anyone. The Greeks loved me and I love them and work with them. There are no issues.

It's a very nice, nice atmosphere… Because of the sea, it’s nice. Now they are making the square more... more beautiful; it has ancient ruins, and it’s not as crowded as Athens, but open, fantastic.

Back to Top