Greek Audio
Greek Transcription
Ονομάζομαι Λαζάρου Πέτρος. Δούλευα 35 χρόνια στο Τιτάνας Τιτάν, ξεκινώντας από το 1972 73. Σε μια περίοδο που ήταν 850 εργαζόμενοι. Την περίοδο του 2010 που συνταξιοδοτήθηκαν υπήρχαν λιγότεροι από 100 εργαζόμενοι. Δουλειά. Γύρω από τις βιομηχανίες. Δουλειές παντού μπορούσαμε να βρούμε. Ήταν, ήταν. Δύσκολη δουλειά. Όπως και να το κάνουμε ξεκίνησε σαν μαθητευόμενος αστρολόγος και στην πορεία με την τεχνολογική εξέλιξη η οποία γινόταν που μας χρησιμοποιούσαν τα άτομα τα οποία είχαμε κάποιες τεχνικές γνώσεις για να δουλέψουμε μηχανήματα παραγωγής. Δηλαδή δούλευα ό, τι μηχάνημα υπήρχε φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς του τσιμέντου. Η εργασία τότε όπου και να πήγαινες σαφώς και ήταν. Είτε πήγαινες στα ναυπηγεία, είτε πήγαινες σε κάποια λογική, είτε σαν στόχο τους ήταν η δουλειά σου. Επικοινωνούσα περισσότερο χειρωνακτικά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε μια γενιά η οποία σε μεταβατική περίοδο τεχνολογικής εξέλιξης, που άρχισαν τα πράγματα κάποια στιγμή να εξελίσσονται και σιγά σιγά έφτιαχναν, σταμάτησαν την λειτουργία τους και κάποιες βιομηχανίες όπως ο Κρόνος, όπως τους Ε. Μετά πολλά από αυτά τα εργοστάσια που υπήρχαν στο παραλιακό μέτωπο ή ενδότερα μέσω συνενώσεων σταματούσαν τη λειτουργία τους γιατί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν και την τεχνολογική εξέλιξη.

Γιώργος Σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ και με τις δύο μηχανές. Έχει αλλάξει η μορφή της από πολύ βαριάς βιομηχανίας. Βέβαια η δομή τους έχει εξελιχθεί σε τελείως διαφορετική. Έχουν μείνει τα εργοστάσια όπως είναι και υπήρχαν. Έχει αλλάξει, η ρυμοτομία της έχει αλλά έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η εξέλιξη της. Και φτάνουμε σε σημείο τώρα που και που ήταν η βαριά βιομηχανική πόλη να εξελίσσεται σε μια. Πολιτιστική και παρούσα όλα τα δρώμενα τα οποία γίνονται και για την ιστορία τους και για τις δραστηριότητες οι οποίες εδώ και αρκετά χρόνια πασχίζουν πάρα πολλά άτομα στην πόλη να μπορεί να προβληθεί η πόλη μας, η Ελευσίνα να προβληθεί σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως. Τα απομεινάρια πάντως της βιομηχανικής τότε ανάπτυξης έχουν μείνει. Τα σημάδια έχουν μείνει στον κορμό της πόλης, έχουν μείνει από τη θάλασσα μέχρι τη στεριά και θάλασσα, βρίσκεται με μεγάλη ρύπανση και εξακολουθούν πάλι να μην υπάρχει ένας σεβασμός. Αλλά και στην πόλη, κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε ή θα προβάλουμε την πόλη σαν πολιτιστική, σαν μια πόλη σωστή και όχι σαν μία πόλη η οποία αυθαίρετα τα απομεινάρια της παγκοσμίως να μην μπορούμε να τους.
English Translation 
My name is Lazarou Petros. I worked for 35 years at Titan Titan, starting in 1972 73. At a time when there were 850 employees. In the period of 2010 when they retired there were less than 100 workers. Work. Around industries. We could find jobs everywhere. It was, it was. Hard work. However we do it, it started as an apprentice astrologer and along the way with the technological development that was taking place we were being used by people who had some technical knowledge to work on production machinery. In other words, I worked on whatever machinery was available for loading, unloading and transporting the cement. Work then was clearly wherever you went. Either you went to the shipyards, or you went to some logic, or your work was their goal. I was communicating more manually. It was very difficult. We are a generation that in a transitional period of technological development, when things started to evolve at some point and were slowly being built, some industries like Kronos, like the E. Then many of these factories that existed on the beach front stopped working or even through mergers they stopped operating because they could not keep up with the technological development.

George Today has changed a lot with both machines. It has changed its form from very heavy industry. Of course, their structure has evolved into a completely different one. The factories have remained as they were. It has changed, its rhyotomy has but it has developed a lot. There is a development which is very large. And its evolution. And we're getting to the point now where what used to be a heavy industrial city is evolving into one. Cultural and present, all the events that take place for their history and for the activities that for several years many people in the city have been trying to promote our city, Elefsina to the whole world. However, the remnants of the industrial development at that time have remained. The signs have been left in the trunk of the city, they have been left from sea to land and sea, it is heavily polluted and still there is still no respect. But also in the city, something that we must pay attention to or we will present the city as cultural, as a proper city and not as a city whose remnants we cannot arbitrarily worldwide.
Back to Top