Greek Audio
Greek Transcription

Λοιπόν ονομάζομαι κακομοίρηδες Βαγγέλης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελευσίνα. Οι γονείς μου είναι από κοντινά χωριά της Βοιωτίας και ήρθαν εδώ ως εργαζόμενοι. Έχω μια οικογένεια η οποία ζω και αυτή στην Ελευσίνα με ένα γιο και μια κόρη. Εγώ είμαι αξιωματικός του στρατού και πριν περίπου 20 χρόνια μετά από ένα αυτοάνοσο νόσημα σε κατάσταση αναπηρίας. Ο μύθος λοιπόν και η ιστορία της Ελευσίνας είναι κάτι συγκεχυμένο στο μυαλό των Ελευσινίων. Η Ελευσίνα λοιπόν μας περιγράφει μέσα από την ιστορία της την αρπαγή της Περσεφόνης στον Άδη, όχι όμως ως ένα γεγονός τετελεσμένο, ένα γεγονός το οποίο οδήγησε. Στη νίκη του θανάτου, η οποία η Περσεφόνη αναδύθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία ξανά στη γη. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι εποχές. Οι εποχές οι οποίες. Έρχεται ο χειμώνας και η άνοιξη, το καλοκαίρι το φθινόπωρο. Αυτή η εναλλαγή λοιπόν στη ζωή των ανθρώπων. Η Ελευσίνα λοιπόν, δεν αποτελεί κάτι το οποίο. Μας οδήγησε στο θάνατο. Όχι. Η Ελευσίνα μας μαθαίνει πως ο σπόρος ο οποίος πεθαίνει και γεννιέται και γίνεται δέντρο και αναπτύσσεται. Έτσι λοιπόν. Και οι άνθρωποι με αναπηρία.

Στο Σύλλογό μας εγώ αισθάνομαι ότι βιώνουμε μια μύηση, Βιώνουμε μια μύηση όπως τότε. Οι μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων βιώνουν τη μύηση ότι περνάνε από μία δύσκολη κατάσταση που πολλές φορές προσεγγίζουν το θάνατο. Αλλά και το δεύτερο κομμάτι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αποκτά νόημα η ζωή τους και αναγνωρίζουν αυτά τα αξίες, τις αξίες της ζωής. Κι έτσι λοιπόν, αυτό το πέρασμα. Από το δύσκολο, το επικίνδυνο, τον φόβο. Περνάμε στη νίκη της ζωής, περνάμε στη χαρά, περνάμε στα όνειρα, περνάμε στις επιδιώξεις, στις στοχεύσεις μας. Η Ελευσίνα λοιπόν δεν κρύβει και κρύβει. Ευλογία. Ελευσίνα Εις Μονής πήγαινε η Ελλάς, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή εξαιτίας της Ελευσίνας. Ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να ευημερεί ψυχικά και πνευματικά. Οι Έλληνες είναι. Ο χειρότερος χώρος της Ελλάδας είναι φυσικά δεν είναι κάτι αμελητέο. Εμείς αλλάξαμε την Ελλάδα και εμείς την διατηρήσαμε σε ψυχολογική κατάσταση. Η Ελευσίνα λοιπόν. Ξεκίνησε να είναι βιομηχανική πόλη περί το 1970. Έτσι λοιπόν άναρχα αναπτύχθηκαν οι βιομηχανίες γύρω από αυτή την πόλη.

Παράλληλα ήρθαν και στην Ελευσίνα όλοι οι εσωτερικοί μετανάστες της Ελλάδας για να εργαστούν, γιατί εδώ ήταν το κέντρο της βιομηχανίας και έτσι έγινε μια πόλη η οποία πρωταγωνίστησε στη μόλυνση. Όμως. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε με κάθε τρόπο. Για την Ελευσίνα αξίζει να είναι καθαρή. Μπορεί να υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα χωρίς να αποκλείει την πόλη, αρκεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Αν λοιπόν ήθελα να περιγράψω με τρεις λέξεις τη ζωή μου στην Ελευσίνα, θα έλεγα ότι. Βιώνουμε την ιστορία της Ελευσίνας καθημερινά. Μέσα σε αυτούς τους δρόμους γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι βιώνουμε το παρόν διαφορετικά. Από τους υπόλοιπους ανθρώπους, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία πολιτιστική διαδικασία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και έτσι μαθαίνουμε με σκοπό όχι να δείξουμε ποιοι είμαστε σαν Πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά να μάθουμε και να αλλάξουμε εμείς από τον πολιτισμό που θα επιστρέψει στην Ελευσίνα. Και τέλος την τρίτη λέξη η οποία θα ήθελα να πω είναι η χαρά την οποία μου δίνει όλο αυτό που γίνεται σήμερα στην Ελευσίνα, γιατί θα μπορέσω να δείξω κι εγώ μέσα από τις δικές μας δράσεις.

Το τι κάνουμε εδώ και ποιοι είμαστε.

​​​​​​​
English Translation

Well, my name is the ill-fated Vangelis. He was born and raised in Elefsina. My parents are from nearby villages in Boeotia and came here as workers. I have a family that also lives in Elefsina with a son and a daughter. I am an army officer and about 20 years ago after an autoimmune disease in a disabling condition. So the myth and the history of Eleusis is something confused in the minds of the Eleusinians. So Eleusis describes to us through her story the abduction of Persephone in Hades, but not as an accomplished event, an event which led. In victory over death, which Persephone emerged through this process back to earth. And so the seasons were created. The seasons which. Winter and spring come, summer and autumn. So this alternation in people's lives. So, Eleusis is not something that He led us to death. No. Eleusis teaches us that the seed that dies and is born becomes a tree and grows. So. And people with disabilities.

In our Association I feel that we are experiencing an initiation, We are experiencing an initiation like then. The mystics of the Eleusinian Mysteries experience the initiation of going through a difficult situation that often comes close to death. But also the second part. Through this process. Their lives gain meaning and they recognize these values, the values of life. And so, this passage. From the difficult, the dangerous, the fear. We pass to the victory of life, we pass to joy, we pass to dreams, we pass to our pursuits, our goals. So Elefsina does not hide and hides. Blessing. Elefsina Greece used to go to monasteries, the ancient Greeks said. That is, because of Elefsina. The spiritual world of Greece is at such a level that it prospers mentally and spiritually. The Greeks are. The worst place in Greece is of course not something negligible. We changed Greece and we kept it in a psychological state. So Elefsina. It started to be an industrial city around 1970. So the industries around this city developed in anarchy.

At the same time, all the internal immigrants of Greece came to Eleusis to work, because here it was the center of industry and thus it became a city which starred in the contamination. Nevertheless. We will try to change this in every way. For Elefsina, she deserves to be clean. There can be industrial activity without excluding the city, as long as the necessary measures are taken. So if I wanted to describe my life in Eleusis in three words, I would say that. We experience the history of Elefsina every day. Inside these streets around the archaeological site. The second part is that we experience the present differently. From the rest of the people, because right now a cultural process of the Cultural Capital is underway and so we learn with the aim not to show who we are as a Cultural Capital, but to learn and change ourselves from the culture that will return to Eleusis. And finally, the third word that I would like to say is the joy that everything that is happening today in Elefsina gives me, because I will be able to show through our own actions.

What we do here and who we are.
Back to Top